REGULAMIN ZAJĘĆ PROWADZONYCH W AKADEMII ŻAGLI

1.Zapis dziecka na zajęcia odbywających się w ramach Akademii Żagli odbywa się wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy FORMS.

2.Kwota miesięczna za zajęcia jest stała i niezmienna, niezależna od ilości zajęć w danym miesiącu. Powyższe dotyczy także okresu ferii, przerw świątecznych oraz dni wolnych. Okres wakacyjny jest zwolniony z opłaty.

3.Kwota miesięczna za zajęcia nie ulega także zmianie w przypadku nieobecności uczestnika na poszczególnych zajęciach. Powyższe nie dotyczy długotrwałej nieobecności potwierdzonej zwolnieniem lekarskim.

4.Wszelkie zmiany odnośnie kolejnego miesiąca muszą zostać zgłoszone mailowo na adres biuro@akademiazagli.pl do 20 dnia miesiąca wcześniejszego (bieżącego).

5.Płatności za zajęcia odbywające się w ramach Akademii Żagli należy regulować z góry, do 5 dnia miesiąca (przykładowo za miesiąc październik należy wnieść opłatę do 5 października). Każdy przypadek późniejszej wpłaty musi zostać zgłoszony do biura.

6.Płatności za zajęcia odbywające się w ramach Akademii Żagli dokonujemy na podane niżej konto:

Nazwa banku: Santander Bank Polska
Nr rachunku: 33 1500 1878 1218 7007 7311 0000
Właściciel rachunku: Stowarzyszenie Rodziców Szkoły „Żagle”
Tytuł przelewu: imię, nazwisko, nazwa zajęć, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata

7.W przypadku nieodnotowania wpłaty za poprzedni miesiąc (bez kontaktu z biurem celem uzgodnienia optymalnego, indywidualnego terminu tej wpłaty), uczestnictwo dziecka od kolejnego miesiąca zostaje zawieszone i nie może ono uczestniczyć w żadnych zajęciach.

8. W opisanej w powyższym punkcie sytuacji zawieszenia uczestnictwa dziecka w zajęciach, Rodzic zobowiązany jest do uregulowania zaległej opłaty w ciągu 21 dni od czasu uzyskania informacji o zawieszeniu dziecka z powodu zaległości finansowych. Informacja ta zostanie przesłana pocztą e-mail. W przypadku nieuregulowania zaległości mimo powiadomienia, uczeń zostaje skreślony z listy uczestników.

9. Dziecko nie może zostać zapisane na zajęcia w sytuacji, kiedy należności z poprzedniego roku szkolnego nie zostały uregulowane.

10. W klasach 0-3 dzieci przyprowadzane są na i z zajęć przez opiekunów. W klasach wyższych uczniowie docierają na zajęcia samodzielnie.

11. Rodzice są zobowiązani do umieszczenia w agendzie informacji o formie powrotu syna do domu (dotyczy zajęć kończących się poza siatką godzin lekcyjnych w danym dniu).