Prowadzący:
Koszt:
Termin zajęć:
Dla uczniów:
Lokalizacja:

                     PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 PODCZAS ZAJEĆ AKADEMII ŻAGLE

 

Procedura wdrażana jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć Akademii ŻAGLE odbywających się w czasie epidemii COVID-19. Została ona opracowana na podstawie wytycznych MEN, GIS I MZ.

1. Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez nauczycieli zdrowych, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, którzy w ciągu ostatnich 14 dni nie mieli kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem.
2. Na zajęcia Akademii ŻAGLE mogą uczęszczać tylko zdrowi uczniowie, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W zajęciach nie mogą brać udziału uczniowie, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem.
3. Na teren obiektu w lokalizacji realizowanych zajęć upoważnieni do wejścia są wyłącznie Uczniowie oraz ich Rodzice/Opiekunowie. Na teren obiektu nie mają wstępu osoby postronne.
4. Rodzice/Opiekunowie odprowadzający lub odbierający dziecko z zajęć powinni być bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i nie powinni mieć w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie lub podejrzaną o zakażenie.
5. Rodzice/Opiekunowie proszeni są również o stosowanie środków ochronnych tj. osłony ust i nosa oraz zachowanie w miarę możliwości dystansu w przestrzeni publicznej min. 1,5 m od kolejnego Rodzica/Opiekuna z dzieckiem i nauczycieli prowadzących zajęcia.
6. Rodzice/opiekunowie mają zakaz wejścia na salę. Mogą natomiast przebywać na terenie obiektu szkolnego, zachowując ogólne zasady przebywania w przestrzeni publicznej.
7. Na terenie obiektu uczniowie, jak i ich Opiekunowie mają obowiązek przestrzegania poleceń osoby prowadzącej zajęcia w celu zapewnienia wszystkich środków ostrożności.
8. Uczestników zajęć obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Przed wejściem na zajęcia każdy z uczestników ma obowiązek zdezynfekować dłonie w miejscu wskazanym przez osobę prowadzącą zajęcia. Po skończeniu zajęć, uczestnicy także na polecenie osoby prowadzącej obowiązkowo dezynfekują dłonie. Klub zapewni środki właściwe do dezynfekcji rąk.
9. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo. Sprzęty potrzebne do zajęć są dezynfekowane po każdych zajęciach.
10. Podczas zajęć obowiązywać będzie zakaz ich opuszczania przez uczestników. O uchyleniu zakazu decydować będzie osoba prowadząca zajęcia w odniesieniu do zaistnienia wymagającej tego sytuacji.
11. Część zajęć organizowana będzie poza terenem szkoły. W razie kontaktu z osobami nienależącymi do grupy, uczestnicy zobowiązani będą do stosowania się do ogólnych zasad przebywania w przestrzeni publicznej, m.in. zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m.
12. W razie podejrzenia zakażenia koronawirusem zawodnika lub prowadzącego zajęcia Akademianiezwłocznie odizoluję taką osobę w oddzielnym, wyznaczonym do tego pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod numer 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.